Forretnings- og licensbetingelser

Licensen

EasyPlusPlus ApS (herefter “EasyPlusPlus”) software leveres i henhold til vilkårene og betingelserne i nærværende aftale og uden ansvar af nogen art. Enhver brug af softwaren betragtes som en accept af Licensvilkårene. EasyPlusPlus giver licenstager en uoverdragelig og ikke-eksklusiv løbende brugsret (licens) til det erhvervede EasyPlusPlus produkt (herefter benævnt Produktet).

Den løbende licens omfatter dels den på tidspunktet for licensaftalens indgåelse senest udarbejdede og frigivne version af Produktet samt adgang og brugsret til de til enhver tid foreliggende nyeste versioner af Produktet for så vidt angår den funktionalitet, som Produktet havde ved erhvervelsen af licensen. EasyPlusPlus forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre væsentligt i Produktet, herunder tilføje og ændre funktionaliteten.

Licensen gives er en firmalicens, således, at licenstager må installere og anvende Produktet hos/af samtlige medarbejdere i licenstagers virksomhed.

Licenstager må alene foretage kopiering Produktet, såfremt det tjener følgende formål:

kopierne anvendes til arkivering eller sikkerhedsformål,

kopierne anvendes til brug for installering af Produktet hos licenstagers medarbejdere,

ufravigelige lovregler foreskriver licenstagers ret til kopiering.

Licenstager giver EasyPlusPlus ret til at angive licenstager som reference, herunder ved at nævne licenstagers navn i markedsføringssammenhæng samt til at anvende licenstagers logo på EasyPlusPlus hjemmeside og øvrigt markedsføringsmateriale. Licenstager kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til nærværende brug med 1 måneds skriftligt varsel.

Immaterielle rettigheder

EasyPlusPlus har de fuldstændige ophavsrettigheder og eventuelle øvrige immaterielle rettigheder til Produktet.

Licenstager må alene råde over Produktet på de i nærværende licensbetingelserne beskrevne vilkår. Licenstager må ingensinde reverse engineere, dekompilere, udlåne, udleje, sælge, pantsætte eller på anden måde overdrage Produktet eller rettighederne hertil. Licenstager må ej heller sætte tredjemand i stand til at benytte eller råde over Produktet.

Licenstager må ikke foretage reverse-engineering af Produktet eller lade tredjemand foretage sådan eller i øvrigt bistå eller opfordre hertil.

Enhver tilsidesættelse af EasyPlusPlus’ immaterielle rettigheder, herunder licenstagers uforsvarlige omgang med Produktet, som muliggør tredjemands krænkelse af EasyPlusPlus’ immaterielle rettigheder, anses som en væsentlig misligholdelse af disse licensbetingelser, hvilket berettiger EasyPlusPlus til at bringe licensforholdet til ophør med øjeblikkelig virkning.

Licenstageren forpligter sig til at medvirke til opklaring af eventuelle krænkelser uden omkostninger for EasyPlusPlus.

Dele af Produktet kan indeholde tredjepartssoftware.

PDF technology powered by PDFTron SDK copyright © PDFTron™ Systems Inc., 2001-2021, and distributed by EasyPlusPlus ApS under license. All rights reserved.

Persondata

Licenstager accepterer ved brugen, at EasyPlusPlus fører fortegnelse af kontaktperson og kontaktoplysninger ved licenstager med henblik på opretholdelse af aftalen.

Licenstager må ikke indtaste persondata i Produktet. Produktet kan dog anvendes til behandling af dokumenter på licenstagers system, som indeholder persondata, behandlede dokumenter udveksles ikke med EasyPlusPlus systemer.

Ansvarsbegrænsning

Produktet leveres uden nogen garantier af nogen art, herunder for bestemt funktionalitet.

Licenstager bærer selv det fulde ansvar for anvendelsen af Produktet.

EasyPlusPlus er alene ansvarlig overfor licenstager i tilfælde af grov uagtsomhed.

EasyPlusPlus er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for direkte eller indirekte tab, herunder konkret dokumenteret hændeligt tab eller i øvrigt for følgetab, der opstår i anledning af eller i forbindelse med licenstagers anvendelse af Produktet. EasyPlusPlus kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab.

I alle tilfælde er EasyPlusPlus’ samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med disse licensbetingelser eller anvendelse af Produktet, begrænset til den licensafgift, licenstager faktisk har betalt for Produktet i de seneste 12 måneder før fremsendelse af en  berettiget reklamation.

EasyPlusPlus er desuden ikke ansvarlig over for licenstager for så vidt årsagen til fejl og deraf afledte tab skyldes forhold, der ligger uden for EasyPlusPlus’ kontrol, eller som EasyPlusPlus ikke ved licensaftalens indgåelse burde havde taget i betragtning eller i øvrigt burde have undgået eller overvundet.

Uforudsigeligt svigt, forsinkede eller manglende leverancer, strejker, lockout, mangel på transportfaciliteter, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende begivenheder fritager ligeledes EasyPlusPlus for ansvar.

Licensaftalens løbetid og opsigelse

Licensaftalen indgås for en 12-måneders periode, medmindre andet er aftalt. En periode forlænges automatisk med en ny 12 måneders periode, såfremt licensaftalen ikke opsiges skriftligt af licenstager med et varsel på 3 måneder til udløbet af en 12-måneders periode.

EasyPlusPlus kan til enhver tid opsige licensaftalen med 3 måneders varsel mod eventuel forholdsmæssig refundering af licensbetaling.

Overdragelse

EasyPlusPlus kan frit og uden yderligere varsel helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder til et ApS, A/S eller andet selskab med begrænset hæftelse.

Licensaftalens ophør

I tilfælde af licensaftalens ophør uanset årsagen hertil skal licenstager straks og uden kompensation afinstallere Produktet, herunder destruere alle udarbejdede kopier.

Betaling

Ved licensaftalens indgåelse betales licensafgift forud for en 12-måneders periode til EasyPlusPlus. Forbliver licensen uopsagt er EasyPlusPlus berettiget til at fakturere licenstager ca. 1 måned før periodens udløb for den kommende 12-måneders periode.

Lovvalg og værneting

Alle tvister, der udspringer af dette licensforhold, reguleres efter dansk lov uden hensyntagen til lovvalgsprincipper. Tvister anlægges ved Retten i Aarhus, medmindre parterne kan enes om andet.